YLEISET MATKAPAKETTIEHDOT Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

 1. Soveltamisala

1.1. Yleiset matkapakettiehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntiakestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1)kuljetus, 2)majoitus, 3)auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

1.2. Lisäehdot Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa. Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

 1. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit). Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaantiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet. Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistäannettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan. Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään. Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

2.2. Sopimuksen sisältö Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistäkirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaakoskevat lain (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) ja asetuksen (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181) edellyttämät tiedot.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistäannettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaanmatkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistäterveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustajavastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.5. Avustamisvelvollisuus Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa

10.1.b. tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa. Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia. Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle. Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

 1. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muutmatkaan liittyvät asiakirjat.

 1. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Kulut, kun matkustajatietoja muutetaan tai sopimus luovutetaan toiselle. Muutoksista peritään varausmuutoksen toimistokulun lisäksi muut todelliset kulut (kuten viestintäkulut sekä lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan Elämys Travel Design Oy:n perimät kulut).

Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkustusajankohtaa, matkakohdetta tai matkalle osallistujaa aikaisemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä, Elämys Travel Design Oy perii muutoskuluina matkan hintaan perustuvan toimistokulun:

30 € / matkustaja + Elämys Travel Design Oy:ltä perittävät todelliset kulut.

Myöhemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä muutos käsitellään YME:n 7.1. kohdan mukaisesti aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

Matkan muutos/peruutus ilmoitetaan Elämys Travel Design Oy:n toimistolle sähköpostitse events@elamysgroup.com

 1. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

 1. a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai
 2. b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai
 3. c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta - yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla - yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla - alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai
 4. d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä. Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

 1. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

 1. a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai
 2. b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1.b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1.a. tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1.b. perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

 1. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

 1. Hinnanmuutokset

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

 1. a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai
 2. b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai
 3. c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee. Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessamääräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a-c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

 1. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;

2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;

3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää. Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

 1. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

 1. a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;

2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;

3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

 1. b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

 1. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.
 2. Virhe ja virheilmoitus
 3. 1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos
 4. a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai
 5. b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai
 6. c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

12.4. Virheilmoitus Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista. Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat. Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

 1. Virheen korjaus

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe. Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo. Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

 1. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla. Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti. Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia. Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.
 2. Hinnanalennus Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta. Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.
 3. Vahingonkorvaus

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä. Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että

1) virhe johtuu matkustajasta;

2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä; 3) virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet) Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lain säädäntöä. Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla. Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

 1. Varausvirheet Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä. Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista. Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta.
 2. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.
 3. Korvausvaatimukset

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

 1. Riita-asiat

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

GENERAL BOOKING CONDITIONS FOR INDIVIDUAL TRAVEL 

These terms and conditions apply to all ELÄMYS DMC Oy travel packages or individual travel service bookings for which the contract with the traveller commences from 1.1.2021.

ADDITIONAL AND SPECIAL CONDITIONS FOR TRAVEL PACKAGES

The Additional and Special Conditions supplement the General Conditions for Package Travel, which have been negotiated between the Association of Finnish Travel Industry and the Consumer Ombudsman. The Additional and Special Conditions have been drafted taking into account the mandatory provisions of the Directive on package travel and linked travel arrangements (EU 2015/2302) and the Act on Combined Travel Services (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901).

Due to the special nature of these trips, exceptional provisions concerning the mode of transport (e.g. booking and sales conditions for scheduled flights), exceptional accommodation and travel programme conditions, and the special conditions of the destinations, we apply cancellation, amendment, and transfer conditions that differ from those set out in sections 4.1 to 4.3 and 7 of the General Conditions of Package Travel; regardless of the reason for cancellation, amendment, or transfer. Once a trip has been booked and paid for, it cannot normally be cancelled, changed, or transferred to another person free of charge.

PACKAGE TRAVEL CONTRACT AND RESPONSIBILITY FOR PERFORMANCE OF THE CONTRACT

Insurance cover, adequate travel and luggage insurance, limits on compensation, and organiser's liability 

Trips include neither travel insurance, cancellation insurance, nor luggage insurance. We encourage you to take out adequate travel insurance at the time of booking, including cancellation insurance in the event of serious illness or death of yourself, a close relative, or a travelling companion (name must be included on the insurance). We also advise you to check the cancellation cover clause of the policy and any limitation on the amount of compensation in this situation, especially in the case of annual insurance or insurance linked to a payment card. Some policies have a limited amount of cover, which may result in an increase in the traveller's own liability (e.g., 25% of cancellation costs are the responsibility of the insurer and 75% the responsibility of the insured).

We also advise travellers to take out adequate travel insurance cover for their luggage in case of loss, delay, or damage. Travel documents, means of payment, personal medicines, and other particularly valuable or essential items must be carried under the traveller's own control throughout the trip.

The organiser is not liable for damages caused by force majeure, strikes, natural disasters, terrorism, or similar situations. The organiser is also not liable for any damage to travellers or luggage.

When booking a trip, travellers must provide their name in exactly the same format and order as it appears on the passport used for the trip. Tickets and travel documents that need to be reissued will be subject to an office fee of €75 per traveller and any charges levied by the service provider. If the airline's rules do not allow you to change your name, you will also be charged the full price of a ticket.

If a traveller has a physical or sensory disability or other disability/illness that may affect the accessibility of the trip or the arrangements of the trip as agreed, the traveller must inform the organiser and agree on their participation before making a reservation. Travellers needing an assistant must declare their need before booking and negotiate the possibility to participate in the trip on a case-by-case basis. The organiser's staff cannot act as personal assistants for an individual traveller during a trip; the traveller must provide and pay for a personal assistant themselves. For airports, ports, and railway stations within the EU, assistance is available on advance request.

Luggage

The amount of free luggage varies between airlines and routes. On scheduled flights, overweight charges will be subject to International Air Transport Association’s (IATA) and/or airline regulations and charges.

Passports and visas 

A valid passport is required for all our trips that include crossing a national border (for EU citizens travelling within the EU, an official identity card issued by the police is also sufficient). Every traveller, including children, must have their own personal passport. Most countries require passports to be machine-readable and valid for 6 months after travel. Travellers should check the validity and condition of their passport. The descriptions of our trips mention in the trip information the possible need for a visa for Finnish citizens, as well as the possible minimum passport validity period, etc.

The organiser is not liable for any damage caused to the traveller if their trip is prevented or interrupted due to incomplete travel documents, an expired or broken passport, or a visa refusal. The organiser is not responsible for any voluntary insurance required for the traveller during a trip, but rather, the traveller is responsible for their own insurance cover and its extent, e.g., cancellation cover. The organiser shall instruct the traveller to obtain sufficient insurance to cover accidents and property damage as well as cancellations.

CONCLUSION OF THE CONTRACT AND PAYMENT OF THE PRICE

It is the traveller's responsibility to check the confirmation and report any errors or omissions immediately upon receipt of the confirmation. A travel contract is created when, after booking a trip, a traveller pays the price of the trip as determined by the organiser.

The full price of a trip must be paid at either the time of booking or another agreed-upon time.

The traveller is obliged to inform the organiser if their travel documents have not arrived by e-mail within one (1) day or by mail within seven (7) working days of the booking. The organiser will not replace travel documents lost in the mail. Travel documents will not be sent by mail outside the borders of Finland.

If the online booking process is interrupted or a traveller does not receive their electronic travel confirmation and other travel documents for a paid trip to the provided e-mail address, the organiser’s customer service must be notified immediately.

Travellers under 18 years old

A minor (under 18) travelling alone always needs written consent from a parent or guardian to enter into a travel contract. The customer is responsible for sending this consent to the organiser. The written consent of a parent or guardian is also required when a minor is travelling alone with adults other than the minor’s guardian. The organiser reserves the right to terminate the contract if a party proves to be legally incapable of concluding a travel contract for any legal reason.

THE TRAVELLER’S RIGHT TO CANCEL A BOOKING BEFORE THE START OF THE TRIP

Due to the special nature of our trips, we apply different cancellation conditions to our trips from the general package travel conditions. The cancellation conditions apply regardless of the reason for cancellation (including cases of illness).

The traveller has the right to cancel their booking at any time before the start of the trip. The cancellation fee is based on the actual costs charged from the organiser in accordance with the booking and sales terms of the air tickets, accommodation, and other travel services. In addition to the cancellation fee, we charge an administrative fee of €75 in accordance with the organiser’s price list to cover the costs caused by the extra work.

If the trip is priced to accommodate a party of two or more travellers in the same room or apartment and one member of the party cancels their trip, the organiser is entitled to charge, in addition to the cancellation costs, the costs of the under-utilisation of the accommodation due to the cancellation. The cancelling and participating members of the party are jointly liable for the payment of these costs to the organiser. Instead of the above, the organiser and the travelling party may jointly agree on a more appropriate accommodation arrangement for the travelling party, in which case the travelling party will be responsible for any additional costs.

If a trip is not cancelled and the traveller does not arrive at the agreed-upon departure point at the agreed-upon time, or if the traveller is unable to travel because they do not have the necessary travel documents, such as a valid passport, visa, identity card, or vaccination certificate, for reasons for which the traveller is responsible, they are not entitled to a refund.

We advise travellers to take out travel insurance with cancellation cover and to check, in particular, the conditions for cancellation, amendment and surrender cover, especially in the case of annual insurance or insurance linked to a payment card.

THE TRAVELLER'S RIGHT TO CHANGE THE CONTRACT AND TRANSFER IT TO ANOTHER PERSON

Due to the special nature of our trips, we apply different cancellation conditions to our trips from the general package travel conditions. The cancellation conditions apply regardless of the reason for cancellation (including cases of illness).

Booking changes and transferring a booking to another person

Any changes made by the customer to their booking will be treated as cancellations and may be subject to charges as set out in the cancellation fee table. On some of our trips, you have the option to change your return date, for example. We will always charge the actual cost of such a change to the booking, in accordance with the necessary measures, plus an administrative fee of €75 per traveller.

If the conditions for the transfer of a travel reservation (General Terms and Conditions for Package Travel 7.2.) are met, the traveller has the right to transfer their rights under the contract to another person.

The person to whom the travel contract is transferred must be able to obtain the same flight reservation and ticket as the transferor had. Even without a change of traveller, if the name or other personal data changes after the booking, participating in the travel requires obtaining the original flight reservations and tickets with the new personal data. The organisers will charge the actual cost of the transfer in accordance with the necessary measures, plus an administrative fee of €75 per traveller.

If a trip is priced to accommodate a party of two or more travellers in the same room or apartment and one member of the party changes or transfers the trip, the organiser is entitled to charge, in addition to the change and transfer costs, the costs of the under-utilisation of the accommodation due to the change or transfer. The changing or transferring and participating members of the party are jointly liable for the payment of these costs to the organiser. Instead of the above, the organiser and the travelling party may jointly agree on a more appropriate accommodation arrangement for the travelling party, in which case the travelling party will be responsible for any additional costs.

We advise travellers to take out travel insurance with cancellation cover and to check, in particular, the conditions for cancellation, amendment, and surrender cover, especially in the case of annual insurance or insurance linked to a payment card.

Name changes

Name changes will be charged at the actual cost of the change, plus an administrative fee of €75 per traveller if the flight, ship, or train tickets have not yet been issued. The time of ticket issuing varies according to the rules of the air, ship, and train companies and the trip. If the change occurs after the ticket has been issued, the costs will be determined by the rules of the air, train, and ship companies. For example, airlines have the right to impose flight, price category, or season-specific restrictions on name changes to reservations. As a rule, airline regulations do not allow any changes to airline tickets after they have been issued.

INDIVIDUAL, TAILOR-MADE GROUP AND SPECIAL TRIPS

Terms of payment, cancellation, amendment, and transfer

The conditions for special trips tailored to individual groups are published in the relevant travel programmes. We apply special conditions to these trips because the costs of cancellation, for example, would be borne entirely or mainly by the organiser because the trip cannot be sold to another person due to the individuality, special nature of the trip, or another reason of similar importance.

We advise travellers to take out travel insurance with cancellation cover and to check, in particular, the conditions for cancellation, amendment, and surrender cover, especially in the case of annual insurance or insurance linked to a payment card.

PRICE CHANGES

Price changes and final price of the trip 

The prices of our trips are given without obligation before the travel contract is concluded and are based on the tariffs and exchange rates in force on the date of pricing indicated in the trip description or conditions. We reserve the right to change prices in accordance with section 8 of the General Terms and Conditions for Package Travel. The final price may be affected by tariff changes or fuel and exchange rates. Our trips are made on international scheduled flights and, due to the special nature of the mode of transport, the organiser has the right to increase prices after the contract has been concluded in the event of changes in airfares, fuel taxes, or air taxes set by the authorities. In case of any changes, we will send you a new final invoice. The pricing date for each trip is indicated in the trip programme.

Additional charges due to official regulations
If the authorities in Finland, the destination countries, or countries on the route impose regulations or instructions affecting the execution of the trip after the travel contract has been concluded, the organiser will inform the travellers of the regulations without delay. The official regulations are not considered changes made by the organiser and do not entitle the traveller to cancel the travel package contract, nor do they entitle the traveller to a cancellation free of charge if the organiser is still able to carry out the trip in accordance with these conditions. If the traveller is prevented from travelling for reasons imposed by the authorities, the situation will be interpreted as a cancellation by the traveller and the cancellation and amendment conditions of the tour operator for the trip in question will apply. Any additional costs caused by the official regulations will be borne by the traveller as such, and the organiser will not be liable for these costs. If the organiser charges an additional cost as part of the price of the travel package, the provisions of clauses 8.1b, 8.2 and 8.3 for price change situations will apply.

CHANGES TO THE TRAVEL PACKAGE CONTRACT MADE BY THE ORGANISER

Change of tour guide, tour leader, or another travel expert

If our representative suddenly falls ill or is otherwise unable to work while travelling, we reserve the right to use an English-language representative until we can find a replacement in the language of the service originally confirmed. We also reserve the right to replace the tour leader or expert appointed in advance in the travel programme with another qualified person in case of emergency. Changing to another representative does not entitle the traveller to a price reduction, compensation, or cancellation without charge.

The impact of official regulations on the travel contract

If the authorities in Finland, the destination countries, or countries on the route impose regulations or instructions affecting the execution of the trip after the travel contract has been concluded, the organiser will inform the travellers of the regulations without delay. The official regulations are not considered changes made by the organiser and do not entitle the traveller to cancel the travel package contract, nor do they entitle the traveller to a cancellation free of charge if the organiser is still able to carry out the trip in accordance with these conditions. If the traveller is prevented from travelling for reasons imposed by the authorities, the situation will be interpreted as a cancellation by the traveller and the cancellation and amendment conditions of the tour operator for the trip in question will apply. Any additional costs caused by official regulations will be borne by the traveller as such, and the organiser will not be liable for these costs.

THE ORGANISER'S RIGHT TO CANCEL AND INTERRUPT THE TRIP

Implementation of additional travel services and excursions 

Additional services and excursions often need a sufficient number of participants to be carried out. The organiser reserves the right to cancel additional services and excursions where the minimum number of participants is not met. The travellers will be notified of the realisation or cancellation of these services as soon as possible, often during the trip. For cancelled or unrealised services, any fees paid by the traveller will be refunded. Cancellation of an excursion booked as an additional service does not entitle the traveller to a price reduction or compensation in excess of the price of the excursion.

ERRORS AND COMPLAINTS

The nature of certain destinations means that transport arrangements are unstable, so travellers should be prepared for possible changes in transport timetables or arrangements. If a change is due to force majeure (unavoidable and exceptional circumstances), the organiser will assess the error on a case-by-case basis.

The traveller must inform the organiser without undue delay of any shortcoming or error that occurs during the trip.

ERROR CORRECTION

The traveller must always first and without delay inform the organiser of any errors, shortcomings, or problems. The traveller can only take the initiative to correct an error after agreeing with the organiser.

THE PROVISION OF ALTERNATIVE SERVICES BEFORE OR DURING THE TRIP

If a significant part of travel services cannot be provided as agreed during a trip, the organiser must offer, at no extra cost to the traveller, suitable alternative arrangements for the continuation of the travel package which are, as far as possible, of at least the same quality as the agreed-upon travel services. The obligation to provide alternative arrangements also applies in cases where the traveller's return to the place of departure is not as agreed.

The organiser must grant the traveller an appropriate price reduction if the travel package with alternative arrangements is of inferior quality to the travel package under the travel package contract.

The traveller may refuse any alternative arrangements offered if they are not comparable to those agreed upon in the travel package contract or if the price reduction offered does not correspond to the significance of the error. If the traveller justifiably refuses alternative arrangements, or if it is not possible to offer alternative arrangements, the traveller is entitled to an appropriate price reduction and compensation even if they do not cancel the contract. If the travel package includes transport for the traveller, the organiser must, without undue delay, provide the traveller with return transport in accordance with the contract, at no extra cost to the traveller.

If a traveller refuses alternative arrangements without the above-mentioned acceptable reasons, they are not entitled to compensation or a price reduction.

GENERAL

Paid additional services for events

Unless otherwise stated, additional services such as event tickets or registrations and other additional services ordered separately at the customer's request are not part of the travel package contract.

Individual services are ordered at the traveller's request and booked on an individual basis. In addition to the price of the stand-alone service, a fee will be charged in accordance with the organiser's service price list. Bookings become binding after confirmation, and the booking, payment, amendment, and cancellation terms enter into force at the time of confirmation. Due to the specific nature of the specialised services, the conditions for amendments and cancellation are very strict.

If the traveller wishes to change or cancel their booking, they must contact the organiser’s customer service without delay. Change and cancellation costs are determined in accordance with the booking, payment, amendment, and cancellation terms of additional services, and the traveller will be charged the actual costs caused by the change or cancellation, as well as the administrative fees in accordance with the organiser’s price list. Entrance tickets are generally unchangeable, and their cancellation fee is the price of the entrance ticket.

Event cancellations and transfers

The organiser is not liable for cancellations, changes in event arrangements, changes of time or place, or errors in the event programme, nor for any damage or costs caused to customers by the above-mentioned defects. In the event of cancellation or rescheduling of events, the booking, payment, amendment, and cancellation conditions of the additional event service will apply.

The cancellation or rescheduling of an event does not entitle the customer to a no-cost cancellation or rescheduling of the travel package contract. If the traveller wishes to cancel or reschedule a trip due to the cancellation or rescheduling of an event, the actual costs of cancellation or rescheduling will be charged, plus an administrative fee of €75 per traveller in accordance with the organiser's service price list.

Free extra services and activities

Free additional services or activities included in the trip are not part of the travel package contract.

Hotels

According to international practice, hotel rooms are usually made available by 3.00 pm on the day of arrival and vacated by 12.00 pm on the day of departure. For early arrivals, the travel programme will indicate if rooms are available before the official check-in time. At meals, drinks are not included in the price of the trip unless otherwise stated. Most hotels require a valid international credit card at check-in to guarantee payment for any additional services. Hotel rooms may vary in size, shape, and decoration, especially in individual hotels in the centres of old cities.

Airline overbooking situations

If a traveller voluntarily accepts the compensation and re-routing offered by an airline – as required by Regulation (EC) No 261/2004 – in the event of overbooking and thus leaves the organiser’s group, this is interpreted as a unilateral withdrawal of the traveller from the travel package contract with the organiser. In this case, the organiser's legal responsibility ceases and the traveller takes responsibility for the rest of the trip. No refunds will be made for unused services.

Car rental

Car rental services are offered as part of travel packages through a Third Party. These car rental services are subject to the terms and conditions of each company providing car rental services. During the rental period, the car rental company may submit a request for authorisation to a credit card company as security, which the car rental company will keep. Other charges, such as fuel, additional driver, young driver, delivery, and collection charges, may be levied locally. Elämys DMC shall not be liable for any such charges described above or similar charges. Furthermore, in the event of damage or theft, Elämys DMC is not liable for any insurance excess.

Using the traveller’s own vehicle

For some trips, travellers may use their own vehicle instead of a rental vehicle or shuttle service for the transfers specified in the travel programme. The use of the traveller’s own vehicle and any delays or obstructions caused by the use of the traveller’s own vehicle are not included in the travel package contract. It is the traveller's responsibility to provide the necessary documents required for using their vehicle in the countries included in the travel programme and for crossing the border in the vehicle. These include compulsory insurance according to national legislation, road user charges, certificates of vehicle ownership and control, driver's licences that meet international standards, and so on.

Deductions on compensations received under other legislation

Any price reduction given or compensation paid to a traveller pursuant to European Union laws governing the rights of travellers or international conventions will be deducted from any compensation payable pursuant to the General Terms and Conditions of Package Travel and these terms and conditions. The traveller has a duty to declare to the organiser any compensation they have received from other parties because of breaches of the package travel contract.

Data protection

Personal data provided for the purpose of the trip will be transferred to partners and authorities relevant for the execution and booking of the trip, both within and outside the EU/EEA. The principles of EU data protection law apply to the processing of data. Under the EU Commission's decision, airlines are obliged to grant the immigration and security authorities of several countries (e.g., USA, Canada, Australia, Japan, Russia, and EU countries) access to each traveller's booking and flight details. The PNR data to be transferred consists of several elements, e.g., the name of the travel agency and the name and contact details of the traveller. The data is used for security purposes.

As brochures from different countries and service providers’ websites may contain inaccuracies or errors, the organiser is only responsible for the content of the brochures, websites, and programmes it produces. The organiser reserves the right to change the trip and brochure information and the contractual conditions before the travel contract is concluded. We are not responsible for any printing or typographical errors.

Valid information can be checked on our website and at our office.

The organiser has lodged a guarantee for all its travel packages with the Finnish Competition and Consumer Authority and registered it in the guarantee register.

Responsible organiser:

Elämys DMC Oy
Hämeentie 31  
00500 Helsinki
Phone: 030 621 9450
incoming@elamysgroup.com
www.elamysgroup.com
Business ID: 3135324-7
KKV registration nr.: 524/21/Mj

Authority:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
address: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Phone: 029 505 3000

kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi

 

OTHER TRAVEL CONDITIONS

INDIVIDUAL ACTIVITIES AND ACCOMMODATION SERVICES

These terms and conditions apply to individual third-party activity and programme service products and accommodation services sold and brokered by Elämys Group's Elämys DMC Oy.

Conclusion of the contract and payment of the price

Products are available for purchase through the online services operated by Elämys DMC. Customer orders are always delivered electronically to the e-mail address provided by the customer. The customer will receive a PDF file containing a ticket or hotel voucher that entitles them to the service. Products are paid in full at the time of ordering. If the customer does not receive a confirmation of their paid order to the indicated e-mail address, the customer should contact Elämys DMC's customer service without delay. In connection with your purchase, you agree to be bound by the current terms of delivery.

The prices offered are set by the service provider and include VAT. No delivery charges are added to the prices.

Payment

Payments with Visa, Visa Electron, or MasterCard

The payment service is provided by Paytrail Plc (business ID 2122839-7) in cooperation with Finnish banks and credit institutions. For payments made with Visa, Visa Electron, or MasterCard, Paytrail Plc shall appear as the recipient of the payment on the card invoice and forward the payment to the merchant. Paytrail Plc holds a payment institution licence.

Paytrail Oyj, (FI21228397)

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Phone: 0207 181830

 

Online banks

The payment service is provided by Paytrail Plc (business ID 2122839-7) in cooperation with Finnish banks and credit institutions. From the user's point of view, the service works just like a traditional online payment.

Change and cancellation conditions

Changes and cancellations can be made to an order under the terms and conditions set by the service provider for each product. However, for individual activities, the cancellation fee in case of cancellation is always at least 10% of the total amount of the order.

In case of changes or cancellations, please contact Elämys DMC customer service as soon as possible.

Force Majeure

Elämys DMC has the right to cancel a booking for compelling reasons due to force majeure (the service provider cannot deliver the promised services due to, e.g., strike, fire, water damage, natural disaster, state of war, etc., which is beyond the parties' control). In this case, Elämys DMC has the right to charge the cancellation costs.